W budynku na terenie Starego Wiśnicza, trwają prace remontowo-budowlane celem utworzenia pierwszego na terenie Gminy Nowy Wiśnicz klubu malucha.
Realizacja powyższego zadania możliwa jest dzięki pozyskaniu środków finansowych przez Gminę Nowy Wiśnicz z dwóch źródeł zewnętrznych.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn.” Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym na terenie gminy Nowy Wiśnicz poprzez dostosowanie budynku znajdującego się na działce nr 2215/1 w miejscowości Stary Wiśnicz na cele utworzenia klubu dziecięcego” pozyskano dofinansowanie w kwocie 484 500,00 zł co stanowi 85% kosztów prac. Zakłada się, iż w ramach powyższego działania zostanie przeprowadzony szereg prac remontowych, między innymi wykonanie sufitów podwieszanych, roboty malarskie, wykonanie podłóg, posadzek, balustrad oraz zakup i montaż windy. W ramach powyższego projektu pozyskano również środki finansowe na funkcjonowanie klubu tj. wynagrodzenia opiekunów, personelu gospodarczego w okresie 3 lat od uruchomienia placówki. W związku z priorytetami instytucji dofinansowującej pierwszeństwo w przyjęciu do klubu będą mieć dzieci niepełnosprawne, dzieci rodziców którzy przerwali karierę zawodową ze względu na fakt urodzenia dziecka, a w konsekwencji z braku odpowiedniej placówki zmuszeni są pozostać w domu lub też przebywają na urlopie wychowawczym czy też powrócili na rynek pracy i dla których utworzenie instytucji opieki na dzieckiem umożliwi utrzymanie obecnego stanowiska pracy.

Ze środków krajowych pozyskano dotacje z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 programu Maluch + edycja 2019 na zadanie pn. „Klub dziecięcy w Starym Wiśniczu”. Dotacja z programu Maluch + wynosi 468 918,00 zł. Z powyższego projektu finansowane będą prace związane z robotami rozbiórkowymi, konstrukcyjnymi oraz murarskimi, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne, tynki i oblicowania. Ponadto zaplanowano utworzenie miejsc parkingowych oraz montaż nowego placu zabaw. Klub Malucha ze środków ww. programu zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt, zabawki oraz pierwsze wyposażenie tj. szatnia, krzesła, ławeczki, meble, dywany czy punkt wydawania posiłków.logo Malucha

Wszystkie prace związane z realizacją zadania zostały już rozpoczęte, a umowa z wykonawcą została podpisana 12 września br. o czym pisaliśmy już wcześniej. W związku z ramami czasowymi realizacji projektu zakończenie wszystkich prac remontowo- budowlanych, zakup wyposażenia i oddanie budynku do użytkowania planowane jest na grudzień br., natomiast początkiem roku planowane jest otwarcie placówki.
W związku z tak dynamicznym rozwojem inwestycji podjęto już działania w zakresie formalnego utworzenia placówki. Aktualnie przygotowane są stosowne dokumenty, które umożliwią otwarcie klubu. Zakłada się przyjęcie 30 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Końcem listopada planowane jest rozpoczęcie rekrutacji dzieci do jednostki oraz nabór kadry pracowniczej klubu, tj. dyrektora jednostki, opiekunów oraz pracowników gospodarczych. Kwestie związane z rekrutacją dzieci oraz naborem kadry realizowane będą przez biuro projektu tj. Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych nr telefonu 14-307-05-23, e-mail: fundusze@nowywisnicz.pl.