Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych dla rodziców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Klubu Dziecięcego „Wiśnicka Akademia Maluszka” Pani Anna Widła. Siedziba Administratora mieści się 32- 720 Stary Wiśnicz 547, telefon kontaktowy: tel. 14 307 05 23, adres e-mail: biuro@klubmalucha.org.pl .
 2. Inspektorem ochrony danych w Klubie Dziecięcym „Wiśnicka Akademia Maluszka” jest Pani Patrycja Powroziewicz – Wrona, adres e-mail iod@nowywisnicz.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą w trybie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  2. promocji działalności Klubu Dziecięcego „Wiśnicka Akademia Maluszka” oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego dziecka;
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane oraz gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 RODO;
  6. ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przekazane do państwa trzeciego.
  1. W związku z transferem danych do serwisu Facebook, którego właścicielem jest Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, Ireland (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informujemy, że spółka przetwarza dane osobowe na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 10. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy ustawy z dnia 4 luty 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Podanie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawne jest dobrowolne.