Przedmiotowa inwestycja realizowana w ramach Projektu pn. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez dostosowanie budynku znajdującego się na działce nr 2215/1 w miejscowości Stary Wiśnicz na cele utworzenia klubu dziecięcego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 484 500,00 zł w ramach którego zostanie przeprowadzony szereg prac remontowych, między innymi wykonanie sufitów podwieszanych, roboty malarskie, wykonanie podłóg, posadzek, balustrad oraz zakup i montaż windy. W ramach powyższego projektu pozyskano również środki finansowe na funkcjonowanie klubu tj. wynagrodzenia opiekunów, personelu gospodarczego w okresie 3 lat od uruchomienia placówki.

Celem projektu jest wsparcie rodziców pracujących oraz zamierzających powrócić na rynek pracy poprzez utworzenie pierwszego na terenie Gminy Nowy Wiśnicz klubu dziecięcego zapewniającego 30 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy gminy będący osobami bezrobotnymi oraz biernymi zawodowo z uwagi na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt skierowany jest także do rodziców którzy przerwali karierę zawodową ze względu na fakt urodzenia dziecka, a w konsekwencji z braku odpowiedniej placówki zmuszeni są pozostać w domu lub też przebywają na urlopie wychowawczym czy też powrócili na rynek pracy i dla których utworzenie instytucji opieki na dzieckiem umożliwi utrzymanie obecnego stanowiska pracy. Projekt będzie w pełni realizował zasady w zakresie równego traktowania osób, w szczególności osób niepełnosprawnych.